Samverkansgruppen för informationspolitik

En samverkansgrupp för informationspolitikpåverkare från alla riksdagspartier i Finland

Digitaliseringen är en förändringskraft som i stort sett formar vårt samhälle, med implikationer som sträcker sig från legitimiteten för styrning och rättvisa, sysselsättning, tjänster, hållbarhet i den offentliga sektorn, miljö, konkurrenskraft, kompetens och grundläggande mänskliga rättigheter. Det påverkar alltså överallt och förändrar människors, affärs- och marknadsdynamikens beteende. Informationspolitik är den största potentialen av de politiska sektorerna när vi söker lösningar på de mest svåra utmaningarna som mänskligheten står inför, och det är därför samarbete mellan politiska partier är viktigt. Av dessa skäl har vi i början av 2020 inrättat en parlamentarisk samarbetsgrupp för informationspolitik med ledamöter från alla riksdagspartier.

Syftet med gruppen är att skapa gemensamma synpunkter på aktuella informationspolitiska frågor och samtidigt öka informationspolitikens synlighet, förståelse, kompetens och betydelse i partierna, samt gemensamt i det finländska politiska debattfältet.

Bakgrund

I december 2019 samlades aktörer från flera riksdagspartier med inriktning på informationspolitiska frågor. Vid mötet konstaterades att den tvärpolitiska diskussionen i ämnet borde fortsätta och gruppen kompletterades med att bjuda in medlemmar från alla partier.

Arrangemanget ägde rum i början av 2020. Man kom överens om att gruppen skulle vara friformad och opolitisk. Det valda namnet var samverkansgruppen av informationspolitiska aktörer från alla riksdagspartier, kort sagt samverkansgruppen för informationspolitik.

Arbetssättet är en agil dialog, där en gemensam vision eftersträvas. Alla riktlinjer godkänns av alla gruppmedlemmar, inga beslut med kvalificerad majoritet fattas och inga omröstningar sker i samarbetsgruppen. Medlemmarna i gruppen är var och en aktiva i sitt eget politiska parti, men gruppens politik är inte partiernas politik. Gruppens policy är öppningar för diskussion, bakom vilka gruppmedlemmarna står med sina egna namn – de kan naturligtvis också ligga till grund för partipositioner.

Gruppen tar upp ämnen av intresse som kommer upp till diskussion både nationellt och internationellt. Den första publiceringen av gruppen slutfördes i början av april 2020 för att öppna en “icke-pappersdiskussion” om principerna för dataanvändning i kampen mot coronaviruset.

Gruppen tar också gärna emot idéer och ämnen från externa politiska partier och försöker på så sätt fungera som en lågtröskellänk till den informationspolitiska debatten för alla som har en idé, vare sig det är ett företag, en individ eller en organisation.

Gruppens principer:

Parlamentarism: deltagare från alla riksdagspartier
Transparens: frågor inom gruppens mål kan diskuteras öppet och fritt
En gemensam agenda: ta upp frågor som inte är politiskt kontroversiella
Förtroende: det är tryggt för alla att vara med och prata i gruppen – vi följer Chatham House-regeln
Dela information: Vi lär oss tillsammans genom att dela


Medlemmarna i gruppen hittar du här:

Läs en kort presentation om gruppen här(på finska).